newlylogodef2009pos.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
TOEPASSELIJKHEID
1.1
Deze algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtsverhoudingen tussen Newly, hierna te noemen “Newlyophangsysteem.nl”, en
wederpartij, hierna te noemen "de koper".
1.2
De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de koper
mochten worden gebruikt of waarnaar door de koper op enigerlei wijze mocht worden
verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3
Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden
overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met
betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.
TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
2.1
Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn vrijblijvend.
2.2
Alle overeenkomsten van koop en verkoop worden door Newlyophangsysteem.nl aangegaan onder de
opschortende voorwaarde dat uit een in te winnen informatie blijkt dat de koper voldoende
kredietwaardig is en binnen het distributiebeleid van Newlyophangsysteem.nl past.
2.3
Een overeenkomst tussen Newlyophangsysteem.nl en koper komt uitsluitend tot stand na schriftelijke
bevestiging door Newlyophangsysteem.nl van de bij de opdracht gedane bestelling dan wel door uitvoering van de opdracht door Newlyophangsysteem.nl.
2.4
Ingeval Newlyophangsysteem.nl de door de koper bij de opdracht gedane bestelling niet aanstonds of binnen de overeengekomen termijn kan uitvoeren, doet Newlyophangsysteem.nl daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper, onder vermelding van de termijn waarbinnen Newlyophangsysteem.nl verwacht de gedane opdracht te kunnen uitvoeren.
3.
PRIJZEN
3.1
Newlyophangsysteem.nl doet prijsopgave op basis van op het moment van de aanbieding geldende prijzen, tarieven, voorwaarden, heffingen etc. Mochten zich na de totstandkoming van een
overeenkomst tussen Newlyophangsysteem.nl en koper, doch vóór de levering, wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, zoals grondstof-, materiaal- of arbeidskosten, overheidsmaatregelen,
assurantiepremies, vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, rechten, heffingen etc., dan
zal, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de dienovereenkomstig door Newlyophangsysteem.nl
aangepaste prijs gelden. Newlyophangsysteem.nl zal de koper van een eventuele prijsverhoging zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.
LEVERING
4.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn Newlyophangsysteem.nl. Onder levering wordt, in de gevallen waarin de koper Newlyophangsysteem.nl niet in staat stelt bij hem te leveren, mede verstaan de geheel voor verzending gereed zijnde levering in het desbetreffende
magazijn van Newlyophangsysteem.nl.
4.2
Een bij de aflevering der zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk
document, wordt geacht de hoeveelheden van het geleverde juist weer te geven, tenzij de
koper zijn bezwaar daartegen bij ontvangst der zaken mondeling aan Newlyophangsysteem.nl c.q.
vervoerder meldt en vervolgens, nog dezelfde dag schriftelijk aan Newlyophangsysteem.nl bevestigt. Het
vervoer af magazijn, indien verzorgd door Newlyophangsysteem.nl geschiedt voor rekening en risico
(waaronder risico’s van breuk en verlies en beschadiging) van de koper, ook al heeft Newly zorggedragen voor verzekering van het vervoer. Eventuele kosten van vrijmaking aan de grens zijn voor rekening van de koper. De koper dient Newlyophangsysteem.nl in staat te stellen op de dag van levering de bestelde producten bij hem af te leveren dan wel de producten binnen twee dagen na terbeschikkingstelling af te nemen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft gaat in ieder geval het risico op de koper over en is Newlyophangsysteem.nl gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van de koper in haar magazijn of elders (te doen) opslaan. De koper is gehouden de met bedoelde opslag gepaard gaande kosten aan Newlyophangsysteem.nl te vergoeden. De koper is alsdan niettemin de koopsom dezer zaken opeisbaar verschuldigd vanaf het moment dat de betreffende zaken voor de koper beschikbaar staan. De zaken worden in dit geval geacht op het moment van ter beschikking staan te hebben voldaan aan de condities omtrent de hoedanigheid der zaken zoals overeengekomen. Newlyophangsysteem.nl is gerechtigd de uitlevering van de bestelde zaken op te schorten, zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de onderliggende dan wel voorafgaande overeenkomsten ofwel als toerekenbare
tekortkoming zijdens de koper naar het oordeel van Newlyophangsysteem.nl dreigt. Newlyophangsysteem.nl is te allen tijde bevoegd van de koper zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens verplichtingen jegens Newlyophangsysteem.nl. Indien de levering van een order in gedeelten geschiedt, zal elke (deel-)levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.
4.3
Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, zijn de door Newlyophangsysteem.nl opgegeven
levertijden gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van (onderdelen van) producten aan Newlyophangsysteem.nl.
Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van de werkomstandigheden of doordat
de producten niet tijdig worden geleverd door Newlyophangsysteem.nl, wordt de levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is. Door enkele overschrijding van
deze termijn is Newlyophangsysteem.nl niet van rechtswege in verzuim, daarvoor is steeds een
ingebrekestelling vereist.
5.
EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
5.1
Alle door Newlyophangsysteem.nl aan de koper geleverde en te leveren producten blijven eigendom van
Newlyophangsysteem.nl, zolang de koper nog niet geheel heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit enige met Newlyophangsysteem.nl aangegane overeenkomst.
5.2
De koper is verplicht om Newlyophangsysteem.nl onverwijld op de hoogte te stellen wanneer:
a.
derden rechten op de in 5.1 genoemde artikelen doen gelden;
b.
hij voornemens is een aanvraag tot surséance van betaling in te dienen c.q. heeft
verkregen;
c.
hij voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen c.q. heeft vernomen dat
een of meer van zijn schuldeisers voornemens is (zijn) een aanvraag tot zijn faillissement
in te dienen; alsmede hij in staat van faillissement is verklaard.
5.3
Indien Newlyophangsysteem.nl een beroep doet op het in 5.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud, is Newlyophangsysteem.nl gerechtigd de door haar geleverde producten, zonder rechterlijke tussenkomst tot zich te nemen.
5.4
De koper verplicht zich hierbij aan Newlyophangsysteem.nl op haar eerste daartoe strekkende verzoek in
pand te geven, die deze verpanding alsdan zal aanvaarden, alle zaken waarvan de koper
(mede)-eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging met de door Newlyophangsysteem.nl
geleverde of te leveren producten, zulks tot zekerheid voor al hetgeen Newlyophangsysteem.nl te enigertijd van de koper te vorderen heeft of zal hebben.
6.
GARANTIE
6.1
Newlyophangsysteem.nl verleent voor de door haar geleverde producten, te rekenen vanaf de dag van
facturering aan de koper, jegens de koper en eerste gebruiker garantie van 5 kalenderjaren
voorzover het betreft aan de verkoper toe te schrijven gebreken.
6.2.
Newlyophangsysteem.nl is niet aansprakelijk voor enige schade. Newlyophangsysteem.nl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade bij de afnemer en/of derden, waaronder gevolg-, bedrijfs- en/of
letselschade, die direct of indirect het gevolg is van zaken en verpakkingsmaterialen die door
Newlyophangsysteem.nl aan koper zijn geleverd, bijvoorbeeld in verband met het aanwezig zijn en/ of
toepassen en/of het gebruiken en/of het in de handel brengen van de door Newlyophangsysteem.nl aan
koper geleverde zaken en verpakkingsmaterialen, al dan niet overeenkomstig het advies van
Newlyophangsysteem.nl. Newlyophangsysteem.nl erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan koper en/of derden op andere wijze door Newlyophangsysteem.nl veroorzaakt en/of aan hem toe te rekenen, schade die is ontstaan als gevolg van opzet en grove schuld van Newlyophangsysteem.nl daarvan uitgesloten en onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake van gebrekkige producten
(productaansprakelijkheid). Newlyophangsysteem.nl erkent ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gedragingen van werknemers van Newlyophangsysteem.nl of van door haar ingeschakelde hulppersonen, schade die is ontstaan als gevolg van opzet en grove schuld van werknemers van Newlyophangsysteem.nl of van door haar ingeschakelde hulppersonen daarvan uitgesloten. In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van Newlyophangsysteem.nl beperkt tot het bedrag van de koopsom der betreffende zaken of –indien dit bedrag hoger is- het bedrag dat Newlyophangsysteem.nl zelf op zijn toeleveranciers of assuradeuren kan verhalen. Bij schade aan zaken c.q. gebreken in de leverantie die voor rekening en/of risico van Newlyophangsysteem.nl komen, dient de koper alle medewerking te verlenen die Newlyophangsysteem.nl behoeft om de bedoelde schade te kunnen verhalen op diens verzekeraar, diens toeleveranciers, diens vervoerder of enig andere derde van wiens zaken/diensten Newlyophangsysteem.nl gebruik heeft gemaakt. Indien de koper enig aan de bestelling of opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is
hij gehouden Newlyophangsysteem.nl van aansprakelijkheid terzake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Newlyophangsysteem.nl vervalt.
7.
RECLAME
7.1
De koper is verplicht om reclames met betrekking tot geleverde zaken of verrichte
werkzaamheden binnen acht dagen nadat hij hetgeen waarover hij wenst te reclameren heeft
ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken schriftelijk aan Newlyophangsysteem.nl kenbaar te maken. Indien de koper niet binnen de gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten
en aanspraken.
7.2
Indien een reclame gegrond wordt bevonden, zal Newlyophangsysteem.nl de (onderdelen van de) producten waarop de reclame betrekking heeft, kosteloos herstellen, vervangen of aan de koper
vergoeden, zulks ter keuze van Newlyophangsysteem.nl.
7.3
De koper dient klachten over facturen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur
schriftelijk bij Newlyophangsysteem.nl in te dienen.
7.4
Koper is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen wegens reclames als
bedoeld in art. 7.1.
8
BETALING
8.1
Betaling dient te geschieden op een door Newlyophangsysteem.nl aangewezen bankrekening binnen 30
dagen na de factuurdatum in de valuta van de factuur.
8.2
Betaling door de koper van elke leverantie dient te geschieden zonder korting of beroep op
verrekening door de koper. Ook in geval van een overschrijding van de levertijd met
betrekking tot enige bestelling, in geval van indiening van een klacht blijft de koper tot
algehele en tijdige betaling gehouden.
8.3
Alle kosten zowel in als buiten rechte in verband met betaling komen voor rekening van de
koper.
8.4
Indien de koper niet op tijd betaalt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim en vanaf het
intreden van het verzuim een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
8.5
Voorts is de koper, zodra hij in de nakoming van zijn verplichting te kort schiet,
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien en zodra Newlyophangsysteem.nl zich tot verhaal van zijn vordering op de opdrachtgever tot een derde wendt.
8.6
De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op de bedragen, berekend op voet
van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
8.7
Betaling door de koper strekken primair ter voldoening van de door de verschuldigde
wettelijke rente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering
geboekt op de oudste openstaande vordering.
9.
OVERMACHT
9.1
Newlyophangsysteem.nl is niet aansprakelijk voor schade die de koper lijdt als gevolg van een tekortkoming van Newlyophangsysteem.nl, indien de tekortkoming niet aan Newlyophangsysteem.nl kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan niet aan Newlyophangsysteem.nl worden toegerekend, indien zij niet is te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
9.2
Indien sprake is van overmacht heeft Newlyophangsysteem.nl het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden of de hieruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten, zolang
deze overmachtstoestand voortduurt.
10.
ONTBINDING
10.1
Indien de koper op enigerlei wijze jegens Newlyophangsysteem.nl te kort schiet in de nakoming van enige verplichting, en niet binnen een bij een schriftelijke ingebrekestelling gestelde termijn
alsnog de verplichtingen nakomt, alsmede in geval van een aanvraag tot surséance van
betaling, de surséance van betaling zelve, faillissementsaanvraag, -aangifte of -vordering,
faillissement of liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de koper, is
Newlyophangsysteem.nl, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten en zonder enige
verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en)
op te schorten.
10.2
Indien Newlyophangsysteem.nl de overeenkomst(en) ontbindt, wordt, onverminderd de overige rechten van Newlyophangsysteem.nl, al hetgeen de koper aan Newlyophangsysteem.nl uit welken hoofde ook is verschuldigd, ineens opeisbaar en zal Newlyophangsysteem.nl gerechtigd zijn de verdere uitvoering van enige opdracht onmiddellijk op te schorten.
11.
TOEPASSELIJK RECHT
11.1
Op alle overeenkomsten tussen Newlyophangsysteem.nl en koper is onder uitsluiting van het Weens
Koopverdrag uit 1980 Nederlands recht van toepassing.
11.2
De bevoegde rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van (uitvoering van) enige overeenkomst
tussen Newlyophangsysteem.nl en de koper alsmede van alle geschillen omtrent deze voorwaarden.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
Onze rail is plafondaansluitend en door de profielbewerking ziet u de metalen rand van de ophangkoorden niet.
Eenvoudige montage van de ophangrail door de gratis boormal. Gratis bij ons schilderij ophangsysteem.
Het schilderij ophangsysteem is plafondaansluitend, dus geen randen en kieren aan de bovenkant. Eenvoudige 'klik' montage.
De clip is geschikt voor al onze schilderij ophangsystemen. Deze clip is tevens de railverbinder van de ophangrail.
De witte ophangrail is door u in alle gewenste kleuren overschilderbaar.
De R10 ophangrail is sterk (20kg per meter) en elegant (hoogte slechts 17mm) vorm gegeven.
Sterk (20kg) en veilig zijn de Twister koorden die u tevens op iedere plaats van de rail kan indraaien.
De zelfremmende H100 haak is makkelijk , compact en is de sterkste (20 kg) in zijn soort.
NEWLY heeft voor ieder ophangprobleem altijd een passende oplossing zoals voor schuine wanden.
5 jaar garantie op fabricage fouten van ons Schilderij Ophangsysteem.
Ondersteunde betaalmethode IDEAL via de volgende banken;
© 2011 - 2024 Schilderij Ophangsystemen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel